U bent hier

Privacy statement

Wij zijn De Groot Verkeersopleidingen. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Voor de uitvoering van onze taken en doelen hebben wij (soms) jouw persoonsgegevens nodig. Onze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren en uitleg te geven over welke gegevens wij gebruiken, welke doelen wij hebben vastgesteld voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, met welke reden wij gebruik mogen maken van jouw persoonsgegevens, hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij jouw gegevensdelen. Wij behandelen jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Persoonsgegevens

Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het begrip "verwerken".

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou

Wij verzamelen niet zomaar alle persoonsgegevens. Wij verzamelen slechts de gegevens die nodig zijn voor de doelen die wij hebben vastgesteld. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van jou:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • leeftijd;
 • geboortedatum;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • burgerservicenummer (BSN);
 • e-mail adres;
 • geslacht

Het verzamelen van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met jou te kunnen sluiten. Het verstrekken van deze gegevens is voor jou verplicht. Op het moment dat jij jouw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, heeft dat tot gevolg dat het niet mogelijk is om praktijk examen te doen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Jouw BSN verwerken wij omdat het CBR gekoppeld is aan het gemeentehuis waar het rijbewijs wordt aangevraagd. Daarnaast is het BSN nodig om examens bij het CBR aan te kunnen vragen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens met de volgende doelen

Wij hebben binnen onze organisatie een aantal doelen vastgesteld waarvoor wij jouw persoonsgegevens verzamelen. Voor de volgende doelen verzamelen wij jouw persoonsgegevens:

 • het bijhouden van de klantenadministratie
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • het versturen van mailing;
 • voor social media;
 • het aangaan van een les overeenkomst t.b.v. de rijopleidingen;
 • het aanvragen van examens bij het CBR;
 • klanten op te halen voor hun rijles.

Mocht het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken, dan informeren wij jou vóóraf over dit andere doel en alle relevante informatie hierover. Voor meer uitleg over onze doelen kun je contact met ons opnemen.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. De reden dat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken is dat:

 • jij als betrokkene jouw toestemming geeft voor het gebruik van de persoonsgegevens;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent; en
 • om op verzoek van jou als betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan wij ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder in onze privacyverklaring hebben omschreven. Na verval van dit doel en of de noodzaak om nog langer jouw persoonsgegevens - voor dit doel - te verwerken zullen wij jouw persoonsgegevens vernietigen. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit langer dan 7 jaar verwerken.

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens

Wij delen persoonsgegevens met andere partijen. Met deze partijen spreken wij af dat zij jouw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de persoonsgegevens van jou hebben gekregen. Met de partijen die voor ons jouw persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Wij delen jouw persoonsgegevens met het CBR, een partij die de (financiële) administratie verzorgd en Perfect View.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen.

Beveiliging

Wij zijn verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonsgegevens door onbevoegden. Om zo goed mogelijk aan deze verplichtingen te voldoen beveiligen wij jouw persoonsgegevens door middel van Secure Socket Layer (SSL) & Data-opslag conform ISO 27001 en 27002 norm. Ook hebben wij een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Wij zorgen voor het pseudonimiseren en de encryptie van jouw persoonsgegevens als daar aanleiding toe is en maken wij back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Naast deze technische maatregelen nemen wij ook organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Alle personen die namens de Groot Verkeersopleidingen van jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan. Ook zijn onze medewerkers geïnformeerd over het belang van de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij

hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld, zijn van jouw persoonlijk. Daarom heb jij de volgende rechten:

Het recht om jouw toestemming in te trekken

Jij hebt het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor het mogen gebruiken van jouw persoonsgegevens intrekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere grond, jouw persoonsgegevens niet meer gebruiken. Voor dat moment hebben wij jou persoonsgegevens wel mogen gebruiken.

Het recht van inzage

Op jouw verzoek zullen wij jou meedelen of er wat, en zo ja wat er, met jouw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen jou dan informatie geven over de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van jouw persoonsgegevens. Ook, als dat kan, zullen wij jou meedelen welke periode jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of op basis waarvan die periode wordt bepaald.

Recht op rectificatie

Zijn jouw persoonsgegevens niet juist of niet compleet? Neem dan contact met ons op. Wij zullen dan zo snel mogelijk jouw gegevens verbeteren of aanvullen. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.

Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Op jouw verzoek zullen wij zo snel mogelijk jouw persoonsgegevens wissen. Hier zijn slechts enkele uitzonderingen op.

Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doelen die wij hierboven hebben beschreven verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Ook als wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt of verkregen verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.

Recht op beperking van de verwerking

In een aantal situaties heb jij het recht om het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken. Wil je hier een beroep op doen of meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Op jouw verzoek verschaffen wij jouw inzicht in de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Daarnaast heb jij het recht om deze persoonsgegevens aan een ander door te geven. Mocht het voor ons mogelijk zijn, dan kunnen wij jouw persoonsgegevens ook rechtstreeks doorsturen.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit kan bij de: Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van betrokkene

Op het moment dat een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt, delen wij jouw dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wil jij hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Onze contactgegevens

Wil je gebruik maken van van jouw bovenstaande rechten, heb je een vraag of vind je iets onduidelijk? Via onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen.

De Groot Verkeersopleidingen
Wesselseweg 60
3771 PD, Barneveld
Telefoon: 0342765034
E-mailadres: peter@degrootverkeersopleidingen.nl
Website: www.degrootverkeersopleidingen.nl www.motorrijbewijs4daagse.nl www.slagenvoorjerijbewijs.nl KvK nummer: 08158996